Chuột nghe thông minh I-TEK PRO

CHUỘT NGHE THÔNG MINH I-TEK PRO

  • Đánh văn bản bằng giọng nói
  • Phiên dịch ngay 100 phương ngữ và tiếp tục được cập nhập theo máy phiên dịch để lên tới 140 phương ngữ.
  • Tìm kiếm bằng khẩu lệnh
  • Thiết kế chuột quang – không dây
Danh mục: